LAUDACJE STUDENCKIE 2019

GALA WRĘCZENIA NAGRÓD ŚRODOWISKA STUDENCKIEGO ORGANIZOWANA PRZEZ SAMORZĄD STUDENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

AUDITORIUM MAXIMUM UJ, 14 MAJA 2019 ROKU

SZCZEGÓŁY WKRÓTCE

Przejdź do strony

O Laudacjach

Idea wręczania nagród „Laudacji studenckich” zrodziła się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania
i upowszechniania pro-studenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej.

Nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązuje do praktyki wygłaszania laudacji (łac. laudo, laudare – chwalić), czyli mowy pochwalnej wygłaszanej w środowisku akademickim na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienie.

Ze względu na wagę wydarzenia w życiu społeczności Uczelni, ceremonia wręczania Laudacji Studenckich ma oficjalny charakter – statuetki wręczane są laureatom podczas uroczystej gali.

Ważnym aspektem Laudacji jest fakt, iż w procedurę wyboru laureatów bezpośrednio zaangażowani są studenci. To oni decydują o nominacji wskazując pracownika uczelni, którego chcą wyróżnić i podziękować za zaangażowanie i  trud pracy.

Przyjaciel Studenta

Nagroda „Przyjaciel studenta” przyznawana jest nauczycielowi akademickiemu  Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej pracy dydaktycznej charakteryzuje się wyjątkową troską o dobro studentów. Jest dla nich wsparciem nie tylko w procesie kształcenia, ale także w podejmowanej przez nich dodatkowej aktywności. Wykazuje żywe zainteresowanie wszechstronnym rozwojem swoich studentów – zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Nie pozostaje obojętny na zgłaszane mu problemy społeczności studenckiej. Jest autorytetem dla swoich studentów, nie tylko w wykładanej przez siebie dyscyplinie naukowej.

 

 

Pomocna Dłoń

Nagroda „Pomocna dłoń” wręczana jest pracownikowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nie jest pracownikiem dydaktycznym, a w swojej codziennej pracy wykazuje postawę pro-studencką. Jest wyrazem wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni, które umożliwiają studentom świadome uczestnictwo w życiu akademickim, zwłaszcza poprzez realizację własnych projektów.

 

 

Laudacja Honorowa

W tej kategorii laureaci zostaną wybierani przez Kapitułę, podczas niejawnego posiedzenia.
Nagrodę otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej. Nagroda przyznawana jest maksymalnie trzem osobom w danej edycji.

LAUREACI V EDYCJI

Przyjaciel studenta

dr Piotr Trzepacz, Wydział Geografii i Geologii

Pomocna dłoń

mgr Stanisław Regiec, Wydział Prawa i Administracji

Za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Renata Madyda – Legutko, Wydział Historyczny

mgr Krystyna Cabała – Kotlarz, Zastępca Kwestora ds. rachunkowości

mgr Iwona Gajda, Dział Usług Informatycznych

prof. dr hab. Piotr Laidler, Wydział Lekarski

dr hab. Daniel Wilczak, Wydział Matematyki i Informatyki

Nagroda Honorowa

mgr Anna Stadnicka, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

Zobacz więcej…

 

LAUREACI IV EDYCJI

Przyjaciel studenta

prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Wydział Prawa i Administracji

Pomocna dłoń

mgr Agnieszka Zwadło, Wydział Historyczny

Za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dział Wymiany Międzynarodowej

prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk, Wydział Lekarski

Teresa Wełyczko, Sekcja ds. weryfikacji i kontroli

prof. dr hab. Artur Michalak, Wydział Chemii

Monika Seweryn, Biuro Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zobacz więcej…

 

LAUREACI III EDYCJI

Mecenas rozwoju

mgr inż. Lucjan Stalmach

Pro – studencka Instytucja

Scanmed Multimedis S.A.

Pomocna dłoń

mgr Iwona Wojtkiewicz, Wydział Matematyki i Informatyki

Przyjaciel studenta

dr Zdzisław Pogoda, Wydział Matematyki i Informatyki

Nagroda Honorowa

mgr Andrzej Kocemba

Zobacz więcej…

 

LAUREACI II EDYCJI

Najlepszy dydaktyk

dr Urszula Hubicka, Wydział Farmaceutyczny

Pomocna dłoń

mgr Anna Strzelec, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Instytucja przyjazna studentom

PZU SA

Za troskę o jakość kształcenia

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia

Przyjaciel studenta

dr Paweł Czarnecki, Wydział Prawa i Administracji

Nagroda Honorowa

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

Zobacz więcej…

 

LAUREACI I EDYCJI

Najlepiej oceniony dydaktyk

dr hab. Paweł Laidler z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Pani Teresa Kapcia, Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytucja przyjazna studentom

Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak”

Zobacz wiecej…

REGULAMIN LAUDACJI STUDENCKICH

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

Regulamin określa kryteria i procedurę wyłonienia laureatów nagrody „Laudacje Studenckie” oraz zasady organizacji Gali wręczenia „Laudacji Studenckich” (Gala).

§2

Organizatorem Gali jest Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 §3

Organizacja Gali oraz wręczenie nagród mają na celu wyrażenie przez społeczność studencką Uniwersytetu Jagiellońskiego wdzięczności osobom, które w znaczący sposób wspierają działalność studencką, a ich priorytetem jest dobro studentów.

§4

Nagrody wręczane są w następujących kategoriach:
1) Przyjaciel Studenta
2) Pomocna Dłoń
3) Laudacja Honorowa

§5

 1. Nagrody wymienione w § 4 pkt. 1) i 2) przyznawane są w danej edycji „Laudacji Studenckich” przez ogół studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego poprzez głosowanie powszechne, równe, tajne i bezpośrednie odbywające się za pomocą platformy USOSweb. Nagrody przyznawane są jednorazowo.
 2. Nagroda wymieniona w § 4 pkt. 3) może być przyznana maksymalnie trzem osobom w danej edycji „Laudacji Studenckich” przez Kapitułę Nagrody „Laudacji Studenckich” (Kapituła). Nagroda przyznawana jest jednorazowo.
 3. Na wniosek Przewodniczącego Kapituły, za zgodą 2/3 głosów Kapituły, można zwiększyć limit trzech kandydatów, o którym mowa w ust. 2.

 II. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ KAPITUŁĘ

Kapituła Nagrody „Laudacje Studenckie”

 §6

 1. Kapitułę tworzą studenci, którzy są członkami Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Każdy członek Kapituły może zgłosić maksymalnie jednego kandydata.
 3. Ustalona lista kandydatur nie jest jawna.
 4. Kapituła wybiera kandydatów z pośród osób zgłoszonych.
 5. Obrady Kapituły są niejawne.
 6. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Samorządu Studentów UJ.

§7

 1. Decyzje o przyznaniu nagrody dokonywane są w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
 2. Każdy członek Kapituły posiada jeden głos.
 3. W wypadku zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów, wybór następuje po oddzielnej akceptacji każdej osoby na kandydata większością głosów.
 4. W wypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów, głosowanie odbywa się łącznie na wszystkich zaproponowanych kandydatów. Wybór zostaje dokonany przez wyłonienie trzech kandydatów z największą liczbą głosów. Następnie odbywa się głosowanie indywidualne nad każdą z trzech kandydatur. Kandydatem zostaje osoba, która uzyskała większość głosów.
 5. W przypadku jednakowej liczby głosów niewyłaniającej trzech kandydatów z największą liczbą głosów, głosowanie powtarza się, jednak z pominięciem kandydatury, która w poprzednim głosowaniu otrzymała najmniejszą liczbę głosów.

Laudacja Honorowa

 §8

 1. Kapituła może przyznać nagrodę w postaci Laudacji Honorowej.
 2. Nagrodę o której mowa w ust. 1 może otrzymać pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej.
 3. Nagrody w postaci Laudacji honorowej, w czasie Gali wręczane są w ostatniej kolejności.

III. NAGRODY PRZYZNAWANE PRZEZ OGÓŁ STUDENTÓW UJ

Zgłaszanie kandydatów i wybór laureatów

§9

 1. Kandydata do nagrody wymienionej w § 4 pkt. 1) lub 2) niniejszego Regulaminu może zgłosić Wydziałowa Rada Samorządu Studentów UJ (WRSS), Koło Naukowe lub grupa co najmniej 10 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Grupa studentów, WRSS lub Koło Naukowe mogą zgłosić wyłącznie po jednym kandydacie do każdej z nagród, o których mowa w ust. 1, przy czym nie jest dopuszczalne zgłoszenie tego samego kandydata do obydwu nagród.

§10

 1. Zgłoszenia składane są w formie elektronicznej na adres wskazany przez Organizatora w terminach określonych i ogłoszonych zgodnie z § 13 Regulaminu, na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie musi zawierać czytelny podpisy Kandydata.
 3. Zgłoszenia dokonywane przez grupę studentów muszą zawierać imię, nazwisko, numer albumu oraz podpis każdego zgłaszającego studenta.
 4. Zgłoszenia dokonywane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów muszą zawierać nazwę WRSS, imię, nazwisko i podpis Przewodniczącego WRSS oraz imię, nazwisko i podpis trzech członków WRSS, a w przypadku Rady Samorządu Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych dwóch członków.
 5. Zgłoszenia dokonywane przez koło naukowe muszą zawierać nazwę koła, imię, nazwisko i podpis prezesa koła oraz imię, nazwisko i podpis trzech członków koła.

§11

 1. Każdemu studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego przysługuje podczas głosowania jeden głos w każdej kategorii, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez zalogowanie przez studenta na indywidualne konto w systemie USOS i oddanie głosu za pomocą utworzonego w tym celu na platformie USOSweb modułu.
 3. Sposób głosowania gwarantuje anonimowość oddającemu głos.

§12

 1. Zarówno termin zgłaszania kandydatów jak i zakres czasowy głosowania określa Przewodniczący Kapituły.
 2. Terminy, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, niezwłocznie po ich ustaleniu.

Przyjaciel studenta

§13

 1. Nagrodę w kategorii „Przyjaciel studenta” otrzymuje nauczyciel akademicki zatrudniony na UJ jako podstawowym miejscu pracy, który w swej działalności w szczególny sposób ma na uwadze dobro studentów, ich rozwój oraz zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności w jak najwyższym stopniu.
 2. Za nauczyciela akademickiego uważa się: pracownika naukowo-dydaktycznego, pracownika dydaktycznego, pracownika naukowego, dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej.

Pomocna dłoń

 §14

 1. Nagrodę w kategorii „Pomocna dłoń” otrzymuje pracownik administracyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w swojej codziennej pracy w sposób wyróżniający niesie studentom pomoc w rozwiązywaniu ich bieżących problemów.
 2. Za pracownika administracyjnego uważa się każdą osobę zatrudnioną przez Uniwersytet Jagielloński w celu innym niż praca naukowa bądź dydaktyczna, w szczególności: pracownika inżynieryjno – technicznego, pracownika obsługi, pracownika bibliotecznego, pracownika naukowo-technicznego, rezydenta.

ZASADY PORZĄDKOWE

§15

 1. Możliwość uczestniczenia w Gali posiadają osoby, które zostały zaproszone przez organizatorów bądź odebrały bezpłatne zaproszenia. Organizatorzy mogą zażądać od uczestników potwierdzenia swojej obecności w odpowiednim terminie wskazanym w zaproszeniu.
 2. Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat od Uczestników Gali.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania Gali z przyczyn od nich niezależnych.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty Uczestników zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Gali.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Galą.

§16

Potwierdzenie uczestnictwa w Gali jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

Zgłaszanie Kandydatów

ZASADY

Procedura zgłaszania kandydatów, którzy wezmą udział w plebiscycie, jest dostępna w regulaminie Laudacji Studenckich (zobacz „O Laudacjach” > „Regulamin” lub w pliku PDF: Regulamin).

Zgłaszanie kandydatów trwa od 25 kwietnia do 4 maja 2019 r.
Zgłoszenia napływające po 4 maja nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenia przyjmujemy je w formie elektronicznej (skan) pod adresem: laudacje.studenckie@uj.edu.pl

Plik może zostać wypełniony elektronicznie (poza podpisami) lub odręcznie.
Zalecamy wypełnienie elektroniczne.

 

 

 

Kandydaci

Przyjaciel Studenta

 • dr hab. Anna Błasiak – Wydział Biologii
 • dr Krzysztof Ciesielski – Wydział Matematyki i Informatyki
 • prof. dr hab. Jakub Niedźwiedź – Wydział Polonistyki
 • dr Katarzyna Smoter – Wydział Filozoficzny
 • dr Wanda Stępniak-Minczewa – Wydział Filologiczny
 • dr hab. Grzegorz Suliński – Wydział Prawa i Administracji
 • dr Jarosław Wilamowski – Wydział Chemii

Pomocna Dłoń

 • Katarzyna Czarnecka – Wydział Filologiczny
 • dr Emilia Januszek – MISH
 • Monika Jurek – Wydział Chemii
 • Julianna Karaszkiewicz-Kobierzyńska – Wydział Prawa i Administracji
 • Marcin Kubat – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dagmara Turchan – Wydział Biologii

Plebiscyt

W Plebiscycie uprawnieni do głosowania są wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decydują oni o przyznaniu nagród plebiscytowych – „Przyjaciel studenta” i „Pomocna dłoń”. Każdy student może oddać jeden głos w każdej kategorii.

O przyznaniu nagrody w kategorii „Laudacja Honorowa” decyduje Kapituła.

Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu oraz formy głosowania znajdują się w regulaminie Laudacji Studenckich (zobacz „O Laudacjach” > „Regulamin” lub w pliku PDF: Regulamin).

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 6-10 maja.

W celu oddania głosu należy zalogować się na indywidualne konto na stronie www.usosweb.uj.edu.pl, a następnie otworzyć zakładkę DLA WSZYSTKICH i przejść do sekcji WYBORY.

Przypominamy, że każdemu studentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego przysługuje podczas głosowania jeden głos w każdej kategorii. Głosowanie trwa od 6 do 10 maja 2019 roku. Laureaci poszczególnych kategorii zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali.

Nagroda

Laureaci ,,Laudacji studenckich” oprócz tekstu okolicznościowej mowy pochwalnej otrzymują wyjątkową statuetkę zaprojektowaną specjalnie na tę okazję. Trofeum przedstawia  dłoń podtrzymującą zwój dokumentu przewiązany wstążką – symbol laudacji.

Podczas II Edycji statuetki zostały znacznie zmodyfikowane i obecnie są nieodłącznym elementem uroczystości oraz znakiem rozpoznawczym wydarzenia. Wykonywane są z brązu na postumencie z granitu. Opatrzone są dodatkowo okazjonalnym grawerem na mosiężnej tabliczce.

W skład Kapituły wchodzą studenci będący członkami Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ich zadaniem jest wybór laureatów Laudacji  studenckich w kategoriach nieplebiscytowych.

 

Skład osobowy Kapituły:

Jakub Bakonyi – Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Estera Ambroż – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Klaudiusz Bolt – Wydział Lekarski

Daria Jagielska – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Helena Jaworowska – Wydział Polonistyki

Monika Jeleń – Wydział Matematyki i Informatyki

Marcelina Kościołek – Wydział Nauk o Zdrowiu

Amelia Kurjaniuk – Wydział Filologiczny

Julia Mysłowska – Wydział Prawa i Administracji

Joanna Szumańska – Wydział Prawa i Administracji

Mateusz Torba – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Formularz kontaktowy

Bądź w kontakcie z nami!