Slider

IDEA

Wręczanie nagród “Laudacji Studenckich” zrodziło się z potrzeby wyrażenia wdzięczności osobom, których pomoc i troska umożliwia studentom i studentkom Uniwersytetu Jagiellońskiego realizację ich projektów oraz przyczynia się do inicjowania i upowszechniania prostudenckich rozwiązań w zakresie dydaktyki akademickiej. 

Ważnym i niezmiennym aspektem jest fakt, iż to Wy – studenci i studentki UJ – decydujecie zarówno w kwestii zgłaszanych nominacji, jak i samego głosowania wskazując pracowników uczelni, których pragniecie wyróżnić. 

Sama nazwa wydarzenia i nagrody Samorządu Studentów UJ nawiązują do praktyki wygłaszanej laudacji (łac. laudo, laudare – chwalić), czyli mowy pochwalnej czytanej na cześć osób, którym przyznano tytuł profesora, doktora honoris causa czy inne prestiżowe wyróżnienia. 

LAUDACJE STUDENCKIE
ONLINE 2020

Ze względu na wyjątkową sytuację, która zobowiązuje nas do pozostania w domach, w tym roku ceremonia wręczania Laudacji Studenckich przyjmie unikatową formę Gali Internetowej – zwycięskie laudacje odczytane zostaną podczas transmisji dostępnej na naszym fanpage’u, natomiast statuetki będą wręczone laureatom osobiście po przywróceniu normalnego trybu funkcjonowania naszej uczelni.

13.05-26.05

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Termin zgłaszania kandydatów do kategorii Mentor Studenta oraz Pomocna Dłoń poprzez wiadomość e-mail.

02.06-08.06

GŁOSOWANIE NA NOMINOWANYCH

Głosowanie studentów za pośrednictwem platformy USOSweb na kandydatów i kandydatki w obu kategoriach.

13.06.2020

GALA ONLINE

Premiera Gali, podczas której zostaną ogłoszeni laureaci poszczególnych kategorii oraz przyznana zostanie Laudacja Honorowa.

KATEGORIE

MENTOR STUDENTA

Nagroda „Mentora Studenta” przyznawana jest dydaktykowi akademickiemu lub dydaktyczce akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wyjątkową troskę o dobro studentów oraz żywe zainteresowanie ich wszechstronnym rozwojem – zarówno intelektualnym, jak i społecznym.  Swoim działaniem motywuje i inspiruje studentów naszej Alma Mater.

POMOCNA DŁOŃ

Nagroda „Pomocna dłoń” wręczana jest pracownikowi lub pracowniczce Uniwersytetu Jagiellońskiego, który/-a w swojej codziennej pracy wykazuje postawę prostudencką. To wyraz wdzięczności za wyrozumiałość i pomoc okazywaną studentom w ich indywidualnych sprawach oraz za praktyczne porady dotyczące funkcjonowania administracji uczelni.   

LAUDACJA HONOROWA

Nagrodę otrzymuje osoba, która w swojej działalności na rzecz studentów w szczególny sposób przyczynia się do poprawy jakości kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, budowania wśród pracowników i studentów kultury jakości kształcenia oraz promowania postawy prostudenckiej. W tej kategorii laureat zostanie wybierany przez Kapitułę. 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW

Zgłoszenia kandydatów są możliwe drogą elektroniczną poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl, a następnie poparcie przesłanej kandydatury przez inne osoby. Zgłaszać kandydatów może Wydziałowa Rada Samorządu Studentów, bądź grupa studentów licząca co najmniej 20 popierających.  

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW UJ – JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA W WYBRANEJ KATEGORII?

 1. Przewodniczący/-a WRSS zgłasza kandydata w kategorii Mentor Studenta lub Pomocna Dłoń wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z maila @student.uj.edu.pl!
 2. Aby zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane:

  a) minimum 2 innych członków mandatowych danej WRSS musi przesłać maila o treści "Popieram zgłoszenie [imię i nazwisko kandydata] przesłane przez mojego Przewodniczącego/moją Przewodniczącą WRSS Wydziału [nazwa wydziału] UJ.". Poparcie musi zostać przesłane z maila w domenie @student.uj.edu.pl.

  b) zgłoszony kandydat musi przesłać maila z potwierdzeniem i akceptacją jego kandydatury zawartej w przesłanym formularzu zgłoszeniowym "Potwierdzam i akceptuję moją kandydaturę do tegorocznych Laudacji Studenckich zgłoszoną przez [imię i nazwisko zgłaszającego]". Kontakt z kandydatem, by potwierdził swoją kandydaturę jest po stronie osoby zgłaszającej. Akceptacja musi zostać przesłana z maila w domenie @uj.edu.pl na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl,

  c) zgłaszający musi do 26 maja przesłać na nasz adres mailowy oficjalny tekst laudacji (od 300 do max. 350 słów). Przykładowe treści laudacji z poprzednich lat znajdują się w zakładce "poprzednie edycje".

Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje należy wysłać do 26 maja do 23:59.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA WRSS

GRUPA STUDENTÓW – JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATA W WYBRANEJ KATEGORII?

 1. Jedna osoba zgłasza kandydata w kategorii Mentor Studenta lub Pomocna Dłoń wysyłając uzupełniony formularz zgłoszeniowy na e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl. Zgłoszenie musi zostać wysłane z maila @student.uj.edu.pl!
 2. Aby zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane:

  a) minimum 20 innych studentów musi przesłać maila o treści "Popieram zgłoszenie [imię i nazwisko kandydata] przesłane przez [imię i nazwisko studenta, który wysłał formularz zgłoszeniowy]". Poparcia muszą zostać przesłane z maila w domenie @student.uj.edu.pl,

  b) zgłoszony kandydat musi przesłać maila z potwierdzeniem i akceptacją jego kandydatury zawartej w przesłanym formularzu zgłoszeniowym "Potwierdzam i akceptuję moją kandydaturę do tegorocznych Laudacji Studenckich zgłoszoną przez [imię i nazwisko zgłaszającego]". Kontakt z kandydatem, by potwierdził swoją kandydaturę jest po stronie osoby zgłaszającej. Akceptacja musi zostać przesłana z maila w domenie @uj.edu.pl na adres e-mail: potwierdzenia@samorzad.uj.edu.pl,

  c) zgłaszający musi do 26 maja przesłać na nasz adres mailowy oficjalny tekst Laudacji (od 300 do max. 350 słów). Przykładowe treści laudacji z poprzednich lat znajdują się w zakładce "poprzednie edycje".

Wszystkie zgłoszenia, potwierdzenia i akceptacje należy wysłać do 26 maja do 23:59.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA GRUPY STUDENTÓW

GŁOSOWANIE

Głosowanie w tegorocznej edycji Laudacji Studenckich rozpocznie się 2 czerwca (wtorek) o godzinie 8.00, a zakończy 8 czerwca (poniedziałek). Każdy student dysponuje jednym głosem w każdej z kategorii – Pomocna Dłoń (pracownicy administracyjni) oraz Mentor Studenta (pracownicy dydaktyczni). 

Tajne głosowanie odbywa się za pomocą modułu „Wybory” w portalu USOSweb. 

Głosować mogą wszyscy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nagrodę otrzymają pracownicy z największą liczbą głosów w danej kategorii. 

POPRZEDNIE EDYCJE

VIII EDYCJA 

  

Laureaci: 

Nominowani w kategorii Mentor Studenta:

• dr Mateusz Brela (WChem)
 
Nominowani w kategorii Pomocna Dłoń:

VII EDYCJA 

  

Laureaci: 

 • w kategorii Pomocna Dłoń – Monika Jurek, Wydział Chemii UJ
 • w kategorii Przyjaciel Studenta – dr Jarosław Wilamowski, Wydział Chemii UJ 
 • Laudacje honorowe: 
  - Dawid Cichocki, kierownik Działu Spraw Studenckich w Centrum Wsparcia Dydaktyki

  - prof. Adam Jelonek, pełnomocnik Rektora UJ ds. internacjonalizacji 

  - Beata Palka z dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 

  - mec. Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki 

VI EDYCJA 

  

Laureaci: 

V EDYCJA 

  

Laureaci: 

 • w kategorii Pomocna Dłoń - Stanisław Regiec, Wydział Prawa i Administracji 
 • w kategorii Przyjaciel Studenta – dr Piotr Trzepacz, Wydział Geografii i Geologii 
 • Nagroda za szczególne osiągnięcia dla społeczności studenckiej: 

  - Pani Iwona Gajda 

  - Pan Profesor Piotr Laidler 

  - Pani Profesor Renata Madyda-Legutko 

  - Pan Daniel Wilczak 

  - Pani Krystyna Cabała-Kotlarz 

  - Nagroda honorowa – Pani Anna Stadnicka  

IV EDYCJA 

  

Laureaci: 

 • w kategorii Przyjaciel Studenta – prof. Krystyna Chojnicka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji; 
 • w kategorii Pomocna Dłoń – Agnieszka Zwadło, pracownik Instytutu Historii; 
 • w kategorii Za Szczególne Zasługi dla Społeczności Studenckiej UJ: 
  - Dział Międzynarodowej Wymiany Studenckiej 

  - prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum 

  - Teresa Wełyczko, pracownik Sekcji ds. Weryfikacji i Kontroli 

  - prof. Artur Michalak, pracownik Wydziału Chemii 

  - Monika Seweryn, pracownik Sekcji ds. Rozliczeń i Spraw Dyscyplinarnych Studentów i Doktorantów w Dziale Nauczania 

III EDYCJA 

 

Laureaci: 

 • w kategorii mecenas rozwoju - Lucjan Stalmach, kierownik Działu Infrastruktury Sieciowej; 
 • w kategorii pro-studencka instytucja - Scanmed Multimedis; 
 • w kategorii pomocna dłoń - Iwona Wojtkiewicz z dziekanatu Wydziału Matematyki i Informatyki; 
 • w kategorii przyjaciel studenta zwyciężył dr Zdzisław Pogoda, wykładowca z Instytutu Matematyki; 
 • nagrodę honorową, przyznawaną pracownikowi uczelni, który wykazuje się wyjątkową postawą pro-studencką, otrzymał Andrzej Kocemba, wieloletni pracownik Działu Nauczania. 

 

II EDYCJA 

  

Laureaci: 

 • w kategorii Przyjaciel studenta – dr Paweł Czarnecki z Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ, 
 • w kategorii Najlepiej oceniony dydaktyk – dr Urszula Hubicka z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, 
 • w kategorii Nagroda honorowa – prof. dr hab. Andrzej Chwalba z Zakładu Antropologii Historycznej Wydziału Historycznego UJ, 
 • w kategorii Za troskę o jakość kształcenia – Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ, 
 • w kategorii Instytucja przyjazna studentom – PZU SA, 
 • w kategorii Pomocna dłoń - mgr Anna Strzelec z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ. 

I EDYCJA  
   
Laureaci:  

 • w kategorii Najlepiej oceniony dydaktykdr hab. Paweł Laidler z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych;  
 • w kategorii Pomocna Dłoń – p. Teresa Kapcia, Kwestor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • w kategorii Instytucja przyjazna studentomFundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Bratniak” 
 • w kategorii Za troskę o jakość kształcenia – dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. doskonalenia jakości kształcenia 
 • w kategorii Przyjaciel studenta – prof. dr hab. Jerzy Walocha z Wydziału Lekarskiego, kierownik Zakładu i Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum;  
 • w kategorii Nagroda Honorowa - prof. dr hab. Andrzej Mania, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki.